Menu

Certyfikaty


 

 

FERIE ZIMOWE 2018

Czwartek 22.02.2018

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 619870

Galeria zdjęć

Program Wychowawczy

SP w Podmoklach Małych

 

 Zgodnie ze statutem szkoły Program Wychowawczy został zaopiniowany przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, a następnie przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej nr. 10/2012 z dnia 14 września 2012r.

W trakcie roku szkolnego program ten może być modyfikowany lub uzupełniony,   gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.

Szkolny Program Wychowawczy tworzy spójną całość z programami nauczania.

§ 1.

 Celem naszej szkoły jest wychowanie służące pełnemu rozwojowi ucznia.

       Wychowanie, to pobudzanie i ukierunkowanie rozwoju ucznia, kształtowanie człowieka. Człowiek kształtuje się w toku swojej różnorodnej działalności, a przekształcając zewnętrzne warunki swego istnienia wyraża siebie w swych dziełach. Poprzez integralne wychowanie człowieka, przez naukę techniki, pracę, sport, sztukę - człowiek kreuje samego siebie. Jedną z istotnych relacji "w wychowaniu jest dialog, który sprzyja wzajemnemu kształtowaniu się osób "oraz wyznacza i kształtuje takie wartości jak wolność, odpowiedzialność i prawda. Wartości nie pojawiają się "samoczynnie" i nagle w człowieku. Wewnętrzne poczucie obowiązku, wrażliwość na poszczególne wartości, poszczególne sytuacje etyczne, to wszystko znajduje się "w człowieku w stanie nieustannego dojrzewania". Wskutek wychowania człowiek staje "się dojrzalszy i lepszy. Pomocna rola edukacji winna "polegać na ścisłej jej współpracy z dziećmi, rodzicami, życiem społeczeństwa". Jej działania muszą służyć zbliżeniu celów edukacji i treści kształcenia i wychowania do potrzeb i oczekiwań młodzieży i rodziców. Poprzez daleko idącą, aktualizację treści kształcenia, elastyczność programową i metodyczno-organizacyjną, silniejsze powiązanie z innymi dziedzinami życia społecznego i gospodarczego można spełnić oczekiwania związane z oświatą. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną z poszanowaniem godności osobistej ucznia. W swojej pracy wychowawczej wspierają rodziców. Spełniając ważne i liczne funkcje, służące rzeczywistym i upragnionym celom społecznym i dążeniom indywidualnym można stworzyć lepsze życie zarówno młodzieży jak i całej społeczności.

§ 2.

1. Wartości naczelne.

1) Prawda.

2) Odpowiedzialność.

3) Poczucie obowiązku.

4) Wrażliwość etyczna.

5) Otwartość w kontaktach z innymi.

6) Akceptacja i tolerancyjny stosunek dla "inności" drugiego człowieka.

7) Aktywna działalność na rzecz najbliższego środowiska.

2. Cel wychowawczy szkoły.

1) Nasz absolwent Szkoły Podstawowej jest przygotowany do życia w społeczeństwie. 


To znaczy umie:

Robimy to przez:

 

- nawiązywać kontakty,

- dokonywać wyborów,

- bronić własnego zdania,

- być odpornym na stres,

- bronić się przed agresją,

- być tolerancyjnym i zaakceptować "innych" ludzi,

- umiejętnie i rozsądnie korzystać ze środków masowego przekazu,-

- aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

- być zdolnym do kompromisu.

- angażowanie uczniów do pracy w organizacjach uczniowskich,

-  wymianę uczniów ze szkołą partnerską w Neuruppin,

- udział w zajęciach pozalekcyjnych,

- organizowanie konkursów,

- pracę w samorządzie klasowym i w samorządzie szkolnym,

- aktywne metody nauczania na lekcjach wychowawczych.

 

 

 

 

2) Cechy wysokiej kultury osobistej. 

To znaczy, że umie:

Robimy to przez:

- zadbać o higienę osobistą,

- zapanować nad swoimi negatywnymi emocjami,

- dbać o swój język,

- stosować reguły profesora Kamyczka, kulturalnego zachowania,

- dostosować swój strój do sytuacji,

 -zachować się w teatrze, kinie i na wycieczce,

- szanować godność osobistą drugiego człowieka niezależnie od wieku,

- szanować dobra społeczne i prywatną własność.

- dawanie dobrego przykładu,

- proponowanie wzorców do naśladowania,

- reagowanie na niewłaściwe zachowanie (zwracamy uwagę), nie używamy wulgarnych słów,

- chwalenie i nagradzanie,

- symulację różnych sytuacji, kiedy trzeba dokonać właściwego wyboru,

- przeprowadzanie pogadanek przed wyjściem do teatru, kina, na wycieczkę,

- organizowanie imprez okolicznościowych i zabaw np. Jasełka.

- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

 

3) Zadania do realizacji.

a/ otwartość i ciekawość:

Potrafi:

Robi to poprzez:

- ma ukształtowany system wartości,

- komunikować się,

- być wrażliwym na potrzeby drugiej osoby,

- umie korzystać z różnych źródeł informacji,

- ma potrzebę obcowania,

z kulturą(literatura, teatr),

- z szacunkiem odnosi się do dorobku kulturowego (regionu, kraju).

- właściwą ocenę własnego postępowania i postępowania innych,

- uczestnictwo w różnych kółkach zainteresowań, uroczystościach  szkolnych,

-wzajemna pomoc,

-szanowanie  siebie i innych w szkole i poza szkołą,

- umiejętny dobór programów TV, radio,

- korzysta z  prasy i Internetu,

- dyskusje z innymi dziećmi i pomoc innym, wymiana własnych doświadczeń,

- gromadzenie przedmiotów i materiałów związanych ze swoimi zainteresowaniami,

- poszerzanie wiedzy na temat swoich zainteresowań poprzez szukanie fachowej literatury, eksponowanie swoich zbiorów, osiągnięć i umiejętności na forum szkoły,

- uczestnictwo w różnych imprezach kulturalnych,

- umiejętność właściwego zachowania w odpowiednich miejscach i sytuacjach,

-dbałość o ład i porządek na terenie szkoły i wokół budynku.

 

b/ dociekliwość i samodzielność: 


Potrafi:

Robimy to poprzez:

- pokonywać trudności subiektywne i obiektywne,

- ambitne dążyć do celu,

- wypracować strategię działania,

- ma motywację do działania.

- wytrwałe dążenie do celu,

- odpowiedni system nagród,

- samodyscyplinę, obowiązkowość,

- odpowiednie zaplanowanie działań.

 

§ 3.

Treści wychowawcze. 

1) Umiłowanie Ojczyzny, regionu.

2) Poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, poszanowanie polskiego dziedzictwa narodowego, Konstytucji RP.

3) Aktywność społeczna młodzieży (lekcje wychowawcze, historii, religii).

4) Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju (patron szkoły).

5) Lokalne miejsca pamięci narodowej.

6) Człowiek jako osoba - godność człowieka.

7) Odpowiedzialność za własny samorozwój, samowychowanie.

8) Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania.

9) Wzajemna współpraca międzyuczniowska.

10) Organizowanie czasu na naukę i czasu wolnego.

11) Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starych.

12) Różnice i podobieństwa obu płci.

13) Ochrona środowiska naturalnego.

14) Przyczyny i skutki używania narkotyków, nikotyny, alkoholu-nałogi (kl. VI).

15) MASS MEDIA - zasady i kryteria doboru czasopism, programów RTV.

16) Uczeń i rodzina, w której wzrasta szacunek dla rodziców, dziadków i rodzeństwa.

17) Przekaz wartości i tradycji w rodzinie (wspólne świętowanie).

18) Przygotowanie się do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

19) Poczucie przynależności do swojej miejscowości i szkoły.

20) Wymiana uczniów: Szkoła Podmokle  Małe– Szkoła Neuruppin.

§ 4.

Sytuacje wychowawcze.

1) Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie wartości uniwersalnych - dobra, prawdy i piękna.

2) Motywowanie do nauki i dalszego kształcenia umożliwiającego osiągnięcie celów życiowych i znalezienie własnego miejsca w świecie.

3) Przygotowanie do rozpoznawana wartości moralnych oraz dokonywania wyborów w hierarchizacji wartości.

4) Wyrabianie poczucia wartości ludzkiej.

5) Oddziaływania wychowawcze, pod wpływem których uczniowie stają się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego, oraz umiejętnie godzą dążenie do własnego dobra z dobrem innych.

6) Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych oraz szacunku dla dobra wspólnego, jako postawy życia społecznego, przygotowującego do życia w rodzinie, społeczności lokalnej       i państwie.

§ 5.

Program działań wychowawczych i zapobiegający patologii.

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

1) Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. 

2) Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności                   w wychowaniu własnych dzieci.

3) Współdziałanie w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

 W zakresie profilaktyki wychowawczej:

1) Diagnozowanie przyczyn i trudności występujących u uczniów na podstawie rozmów indywidualnych z uczniami, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami

2) Udzielanie pomocy wychowawcom nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

3) Organizowanie dodatkowych zajęć  dla uczniów z TD i TW.

4) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, korzystanie z ich porad i zaleceń i innymi instytucjami: kuratorem, sądem, policją.

5) Prowadzenie działalności profilaktycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

1) Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

2) Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

 W zakresie pomocy materialnej:

1) Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin opuszczonych, alkoholików, zdemoralizowanych, wielodzietnych mających szczególne trudności materialne.

2) Dbanie o zapewnienie miejsca na świetlicy szkolnej uczniom wymagającym szczególnej opieki wychowawczej.

 Inne:

1) Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

§ 6.

Opis tradycji szkoły.

 Organizacja imprez i spotkań.

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

2) "Sprzątanie Świata".

3) Święto DEN.

4) Zaprzysiężenie uczniów kl. I.

5) Rocznica Odzyskania Niepodległości.

6)Dzień  Patrona.

7) Szkolne Andrzejki, Mikołajki.

8) Klasowa Wigilia.

9) Bal karnawałowy dla uczniów.

10) Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika.

11) Rocznica uchwalenia Konstytucji.

12) Powitanie wiosny.

13) Festyn szkolny.

14) Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

16) Realizacja projektu edukacyjnego, który jest ujęty w programie szkoły.

17) Inne wynikające z potrzeby i sytuacji zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.

§ 7.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych wspomagająca rozwój fizyczny, uzdolnienia

 i zainteresowania.

1. Nauka gry na instrumentach ludowych.

2. Gimnastyka korekcyjna.

3. Koło BRD.

4. Koło SKS.

5. Program działania SU na każdy rok szkolny. Udział w projektach edukacyjnych..

    Cel i zadania SU:

1) Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

2) Współpraca w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych czy turystycznych.

3) Organizacja pomocy koleżeńskiej.

4) Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

5) Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji.

§ 8.

System motywacyjny w wychowaniu. 

 System kar.

1) Zapisywanie uwagi w dzienniczku uwag.

2) Udzielenia ostrzeżenia lub nagany na apelu szkolnym.

3) Powiadomienie indywidualne rodziców.

4) Obniżenie oceny z zachowania.

5) Zawieszenie w prawach ucznia.

 System nagród.

1) Wpisanie pochwały do dzienniczka ucznia.

2) Wyróżnienie na apelu szkolnym.

3) Pisemna pochwała przesłana do rodziców.

4) Wyróżnienie dyplomem lub nagrodą rzeczową.

5) Możliwość uzyskania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

§ 9.

Wizerunek absolwenta naszej szkoły.

 Absolwent naszej szkoły:

 • Jest przygotowany do podjęcia nauki w kolejnym etapie edukacyjnym.
 • Zna prawa i obowiązki ucznia wynikające ze statutu szkoły i Konwencji Praw Dziecka.
 • Przestrzega zasad wypracowanych w Kanonie Szkoły i respektuje przyjęty system wartości moralnych.
 • Jest wrażliwy na potrzeby innych i szanuje „sprawnych inaczej”.
 • Ma swoje zdanie i umie je obronić, szanując równocześnie poglądy odmienne.
 • Zna siebie i potrafi określić swoje mocne i słabe strony.
 • Stara się opanowywać własne emocje.
 • Rozwija swoje zainteresowania i pasje.
 • Ma uświadomioną potrzebę poznawania świata i zdobywania wiedzy.
 • Stara się być pracowity, odpowiedzialny, obowiązkowy i systematyczny.
 • Wykazuje się aktywnością w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 • Zna i stara się przestrzegać zasady kulturalnego zachowania.
 • Potrafi współpracować i współżyć w grupie.
 • Jest świadomy dbania o środowisko naturalne i szuka sposobów jego ochrony.
 • Wie, że czystość swojej miejscowości czy Ojczyzny jest chlubą.
 • Umie odmawiać w sytuacjach zagrożenia.
 • Jest sprawny fizycznie i zna zasady racjonalnego spędzania czasu.
 • Wie, jak korzystać ze środków masowego przekazu i jakie programy wybrać.
 • Ma szacunek do rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza.
 • Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jej regionalnym bogactwem.
 • Potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć