Menu

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Informator dla rodziców

 

Certyfikaty 

 

Rok szkolny 2018/2019

Niedziela 20.01.2019

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 856242

Galeria zdjęć

Program Aktywnej Współpracy

SP w Podmoklach Małych

 

Szkolny Program Aktywnej Współpracy (SPAW)

w Podmoklach Małych

 

„ Rodzice muszą się poczuć prawdziwymi partnerami dyrektora i nauczycieli. Więc nie pytaj, co rodzice mogą dać szkole; spytaj co szkoła może zrobić dla rodziców, by pozyskać ich jako partnerów w edukacji szkolnej dziecka?”

I.Dzierzgowska

 

 

Program opracowali:

 

Elżbieta Ryczek- nauczyciel

Małgorzata Radna- nauczyciel

Anna Wołek- rodzic

Karol Olender- rodzic

Natalia Wośko- uczeń

Wiktoria Olender- uczeń
 

 

 

Podstawa prawna:

Art.41 ust.1/art 54 ust.1/art 55 ust 5 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn:Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz.2572 z późn. zm)

 

Dokument został zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji

przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.09.2014r

 

 

Cele Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy :

 1. Opracowanie jednolitego, przyjaznego, integracyjnego i spójnego systemuwspółpracy szkoły z rodzicami i uczniami,

 2. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców i nauczycieli za efekty kształcenia i wychowania oraz odpowiedzialności uczniów za naukę i zachowanie,

 3. Wzmocnienie partnerskiej aktywnej współpracy między rodzicami, uczniami i nauczycielami,

 4. Wspieranie uczniów którzy podejmują aktywność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

 5. Inicjowanie w szkole działań edukacyjnych, sprzyjających współpracy i rozwojowi wśród uczniów kluczowej kompetencji – samorządności.

 

 

Zasady współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami w naszej szkole:

 

 1. Wszyscy są zgodni i dobrze pracują

 2. W zespole panuje dobra atmosfera

 3. Wszyscy biorą odpowiedzialność za efekt końcowy

 4. Przygotowują się do pracy

 5. W zespole panuje życzliwość i jasny podział obowiązków

 6. Jesteśmy aktywni

 7. Jesteśmy tolerancyjni

 

Zasady RUN

 1. Zasada partnerstwa i dialogu między rodzicami, uczniami i nauczycielami

 2. Zasada dobrowolnego udziału we współdziałaniu , wywiązywanie się z podjętych działań

 3. Zasada jedności oddziaływań, wspólnoty celów

 4. Wzmocnienie pozytywnej motywacji

 5. Dbałość o prawidłowy przepływ informacji

 6. Planujemy spotkania podmiotów z wyprzedzeniem czasowym i w przestrzeni zapewniającej komfortową pracę

 7. Rozwijamy współpracę z partnerami lokalnymi

   

  Cele współpracy: 

   

  Głównym celem jest wzmacnianie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły. Współpraca trzech podmiotów ma również za zadanie tworzenie przyjaznej atmosfery, pomaganie w wychowaniu i uczeniu, rozwijanie kompetencji społecznych w szczególności umiejętności pracy zespołowej a także podejmowanie wspólnych działań, dzięki którym możliwe staje się tworzenie bogatej oferty edukacyjnej szkoły oraz poszerzanie zakresu jej działań.

   

   

  Obszary współpracy :

 8. Organizacja szkoły

 

 

 1. Rok szkolny 2013/2014

 2. Wspólne tworzenie dokumentów szkolnych- Koncepcja PracySzkoły na lata 2013-2016

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

Działanie polegało na poinformowaniu rodziców i uczniów o
planowanych założeniach programu, zebraniu ich
opinii i stworzeniu dokumentów zgodnie z sugestiami rodziców i uczniów. Następnie
programy będą konsultowane i przedłożone do zatwierdzenia Radzie Rodziców

i Samorządowi Uczniowskiemu. W zespołach RUN z każdej klasy zostały przeprowadzone debaty oraz ankiety w grupach na których zostały określone mocne i słabe strony szkoły , misja i wizja oraz plany pracy na przyszłość.

Po czym poznamy, że się udało?

 1. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zatwierdzą

2. Organizacja Rajdu Rowerowego oraz pikniku  

W naszej szkole Festyn rodzinny był organizowany w roku szkolnym 2013/2014.

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

Działanie będzie polegało na opracowaniu scenariusza pikniku, zapoznaniu
z nim wszystkich organizatorów, wyborze koordynatorów poszczególnych zadań
realizowanych na pikniku oraz przydziale obowiązków innym nauczycielom,
zaangażowaniu rodziców w współorganizację festynu, pozyskaniu sponsorów.

Po czym poznamy, że się udało?

Każdy będzie znał scenariusz pikniku oraz zakres przydzielonych zadań,
impreza odbędzie się sprawnie i bez zakłóceń, festyn cieszyć się będzie
zainteresowaniem rodziców i uczniów, w efekcie większość weźmie udział w
przedsięwzięciu.

Rok szkolny 2014/2015

 1. Jesteśmy samorządni

  Na czym będzie polegało wspólne działanie?

  Działanie będzie polegało na poinformowaniu wszystkich podmiotów szkoły o
  strukturach i zadaniach SSU. Przygotuje uczniów do demokratycznych wyborów i
  przybliży im ideę samorządności. Na dalszym etapie uczniowie stworzą program
  działania SSU i skonsultują go z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Uczniowie
  dowiedzą się na czym polega samorządność i będą umieli odpowiedzialnie
  organizować i realizować przedsięwzięcia w porozumieniu z RR i RP, a także nauczą
  się prowadzić debaty i będą je organizować.

  Po czym poznamy, że się udało?

  Każdy uczeń będzie wiedział jaka jest struktura i zadania SSU. Uczniowie,
  Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i społeczność lokalna włączą się w
  organizację podejmowanych działań. W szkole będzie odbywało się więcej debat
  uczniowskich.

  Działania :

 2. Zapoznanie uczniów ze strukturą i działaniami Samorządu Uczniowskiego. Nauka samorządności realizowana na godzinach wychowawczych w formie warsztatów

 3. Wybór samorządów klasowych i opracowanie propozycji działań

 4. Opracowanie planu pracy na podstawie propozycji opracowanych przez samorządy poszczególnych klas

 5. Realizowanie przedsięwzięć będących wynikiem debat

 6. Umieszczenie propozycji na tablicy samorządu , spotkanie podsumowujące

   

2014/2015

Organizacja koncertu dla mieszkańców wioski „Pięć jak dłoń”- symbol współpracy

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

 

Działanie będzie polegało na  wspólnym koncercie- występie 5 grup skupionych wokół szkoły (uczniów, nauczycieli, rodziców, dziadków i absolwentów) w grudniu podczas Jasełek- śpiewanie kolęd, gra na instrumentach.

 

Po czym poznamy, że się udało? Zadowolenie grup ze wspólnego przedsięwzięcia, pozytywna opinia społeczności lokalnej 

2015/2016”Zróbmy coś z niczego”

Działanie będzie polegało na wspólnym projekcie RUN. Z okazji Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 r odbędzie się plener i będą budowane „Śmieciowe twory „ z wykorzystaniem segregowanych odpadów. Projekty  będą tworzone przez grupy RUN, w których rolę liderów przyjmą uczniowie.

 Po czym poznamy, że się udało?

 Plener zakończy wystawa dla społeczności lokalnej.

 

 1. Dydaktyka szkoły

2013/2014

 1. Wprowadzenie elementów Oceniania Kształtującego

Działanie polegało na  wprowadzeniu na wszystkich przedmiotach przez wszystkich nauczycieli elementów Oceniania Kształtującego: podawanie celów w języku ucznia oraz Nacobezu  „na co będę zwracać uwagę”

 

Po czym poznamy, że się udało? czy uczniowie i ich rodzice są zadowoleni z takiej formy przekazu informacji i czy to pomaga im w uczeniu się

 

2014/2015

 1. Rodzinny Sprawdzian Szóstoklasisty

Termin- luty  2015r.

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

W ramach projektu "Rodzinne testowanie" uczniowie będą rozwiązywali
sprawdzian zewnętrzny po szkole podstawowej wraz z rodzicami. Osoby
odpowiedzialne za przygotowanie: E. Augustyniak, B. Mruk, M. Radna , M. Brzóska 

Po czym poznamy, że się udało?

 • Zainteresowanie projektem, ilość osób uczestniczących w rodzinnym
  rozwiązywaniu testu

  • Wyniki sprawdzianu 2015

  • Oceny w testach próbnych

 

2015/2016

 1. Wprowadzenie dziennika elektronicznego

Działanie będzie polegało na  wprowadzeniu dziennika elektronicznego który ułatwi wgląd rodziców w proces dydaktyczny ucznia jak i nauczycielom wykonanie analiz , raportów i zestawień.

 

Po czym poznamy, że się udało? Rodzice będą regularnie monitorować postępy uczniów.

 1. Przestrzeń szkoły

 

2014/2015

 1. Skrzynka życzeń

  Na czym będzie polegało wspólne działanie?

Działanie będzie polegało na poinformowaniu wszystkich podmiotów szkoły o
zaistnieniu i działalności Skrzynki Życzeń. Nastąpi omówienie zasad dotyczących
funkcjonowania Skrzynki Życzeń - celu w jakim została ona stworzona, zakresu
treści, jakie powinny być w niej umieszczane itp. Następnie odbędą się konsultacje
zgłaszanych postulatów ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim, Radą
Pedagogiczną oraz Radą Rodziców. W rezultacie zaistnieją nowe inicjatywy na
terenie naszej szkoły.

Po czym poznamy, że się udało?

Każdy będzie wiedział, na czym polega idea Skrzynki Życzeń. Dzieci i rodzice
będą uczestniczyć w działaniach podejmowanych w celu rozwoju życia szkoły. SSU
będzie na bieżąco informował na tablicy informacyjnej SSU oraz internetowej stronie
naszej szkoły o powstałych inicjatywach wynikających z potrzeb uczniów, rodziców i
nauczycieli naszej szkoły.

2015/2016

Tablica sukcesów

Na czym będzie polegało wspólne działanie?

Zostaną utworzone dwie tablice informacyjne na parterze szkoły na korytarzu. Będą prezentowały sukcesy edukacyjne uczniów klas I-III i IV-VI.

Po czym poznamy, że się udało?

Dwie tablice prezentujące sukcesy edukacyjne uczniów zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć