Menu

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Informator dla rodziców

 

Certyfikaty 

 

Rok szkolny 2018/2019

Niedziela 20.01.2019

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 856228

Galeria zdjęć

Informacje

Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich

W roku szkolnym 2015/2016 do Przedszkola Publicznego w Podmoklach Wielkich uczęszcza 29 dzieci. Są dwie grupy:

 1. Grupa 3-4 latków- maluszki- wychowawczyni mgr Natalia Cieślak
 2. Grupa 5-6 latków- starszaki –wychowawczyni mgr Paulina Gołek

 

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć, dzięki którym wychodzimy poza “mury” naszego przedszkola.
Jest to współpraca z wieloma instytucjami, firmami oraz placówkami, które mają podobny cel – dobro dziecka oraz jego kształcenie.

Placówka współpracuje z instytucjami promującymi zachowania prozdrowotne, przyjazne przyrodzie, oraz zajmującymi się kulturą i tradycją, a także działającymi na rzecz dzieci i zwierząt. Krąg partnerów zewnętrznych poszerza się i wynika nie tylko z potrzeb przedszkola, ale także z potrzeb środowiskowych. Przedszkole angażuje  się w sprawy najbliższego środowiska, którego jest integralną częścią.

Nauczyciele realizują szereg projektów i programów :

Akademia Aqua Fresh- III Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji   Zdrowotnej-III Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” w ramach, której przedszkolaki wspólnie z bohaterami „Pastusiami” uczą się dbania o higienę jamy ustnej. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych w 5000 przedszkoli w całej Polsce a swoim zasięgiem obejmie rekordową ilość 500 000 dzieci. W Polsce problem próchnicy jest nadal ogromny, a badania wskazują, że jesteśmy w czołówce krajów z największą skalą dzieci chorujących na tą chorobę! Naszym zdaniem najlepszym sposobem edukacji jest nauka połączona z zabawą. Program kontynuowany i realizowany jako wspierający Plan Rozwoju Placówki na lata 2013-15.)

Nasze przedszkolaki dnia 30.09.2014 uczestniczyły w ustanawianiu Rekordu Guinnessa, w największej ilości dzieci myjących jednocześnie ząbki. Cieszymy się że z naszym udziałem rekord udało się osiągnąć!

http://www.akademia-aquafresh.pl/

w roku szkolnym 2013/2014 nasze przedszkole uczestniczyło w akcji„PRZEDSZKOLE W RUCHU”  -"ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE" Minister Edukacji Narodowej przyznał naszemu przedszkolu tytuł "Przedszkole w ruchu"

 Braliśmy czynny udział w programie pt. “Kubusiowi przyjaciele natury” w którym współpracujemy z Firmą Tymbark oraz Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.
Nasze Przedszkole w III edycji programu, czyli w roku ubiegłym otrzymało Certyfikat Kubusiowi Przyjaciele Natury. Jest  on bowiem okazją do nauki, ale także wspaniałej zabawy, dzięki której dzieci poznają piękno przyrody i uczą się jak ją chronić. Wspólnie z nauczycielkami realizowane będą działania mające na celu dbałość o środowisko: segregowanie śmieci, prowadzenie patroli ekologicznych,  udział w konkursach plastycznych, muzycznych itd.

- Edukacja regionalna- Jesteśmy nastawieni na promowanie naszego regionu, dlatego też, w programie przedszkola znalazło się  miejsce na zainteresowanie naszych podopiecznych tradycjami, folklorem, tańcami z różnych stron Polski oraz kulturą i obrzędami.

- Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Pomagamy wychowankom i rodzicom przebrnąć przez nie zawsze łatwe dla dziecka i rodzica chwile. Psycholodzy są w przedszkolu częstymi gośćmi. Zaglądają do grup, obserwują zajęcia.

- Współpracujemy ze Strażą Pożarną oraz Komendą Policji.Organizujemy spotkania z przedstawicielami tych instytucji. Dodatkowo w naszej placówce przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz właściwego zachowania na terenie kolejowym w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - ,,Zatrzymaj się i żyj”. Zajęcia przeprowadzone były przez pracowników PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetową sprawą w naszym przedszkolu, dlatego możemy pochwalić się otrzymaniem certyfikatu „Bezpieczne przedszkole”.

Co pewien czas do naszego Przedszkola przychodzą funkcjonariusze Komendy Policji, którzy prowadzą dla nas pogadanki i zajęcia na temat bezpieczeństwa.
Uczą nas także ja odnaleźć się i zachować w trudnych sytuacjach, wymagających od nas opanowania i zachowania rozsądku.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Ważnym aspektem pracy placówki jest udział w realizacji lokalnych i ogólnopolskich akcjach. Nauczyciele biorą w nich czynny udział, angażując dzieci i rodziców:

Akcje:

- Zbiórka nakrętek

- Sprzątanie świata

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

-Metody czynne

Metoda samodzielnych doświadczeń

Metoda kierowania własną działalnością dziecka

Metoda zadań stawianych dziecku

Metoda ćwiczeń utrwalających

-Metody oglądowe

Obserwacja i pokaz

Osobisty przykład nauczyciela

Obcowanie ze sztuką

-Metody słowne

Rozmowy

Opowiadania,

Zagadki

Objaśnienia i instrukcje

Sposoby społecznego porozumiewania się

Metody żywego słowa

W organizacji procesu edukacyjnego w przedszkolu preferowane są twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

-  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

- Metoda Carla Orffa

- Ćwiczenia rytmiczne

- Metoda M.Frostig

- Pedagogika zabawy,

- Klanza

- Muzykoterapia

- Arteterapia

- Biblioterapia

- Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”

- Dramatoterapia

- Technika zmiany ról Pantomima

- Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy

- Terapia ręki

- Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu.

Będąc placówką nowoczesną podążamy za dzieckiem i uczestniczymy w procesie przygotowawczym przystąpienia do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie. Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom, oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci.

W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

- systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,

- informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

- prowadzą edukację prozdrowotną i promocję zdrowia,

- zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, i wspólnie z nimi organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

- rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,

- wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,

- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.

Corocznie w przedszkolu opracowywany jest plan współpracy z rodzicami (zarówno przedszkolny, jak i plany poszczególnych grup). Plan ten obejmuje zadania ułożone w następujące bloki:

- Pozyskiwanie opinii rodziców, opiniowanie, współdecydowanie.

- Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań na linii nauczyciel–rodzice.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców.

- Promocja zdrowia.

- Organizacja wydarzeń i uroczystości dla środowiska rodzinnego lub z pomocą rodziny.

- Inne zadania.

Realizacja zadań ma następujące formy:

- zebrania ogólne i zebrania grupowe,

- zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

- konsultacje i porady indywidualne,

- kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),

- organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

- organizacja szkoleń (pedagogizacja ) i warsztatów zwiększających umiejętności wychowawcze rodziców,

- organizacja uroczystości, konkursów, w tym włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych,

- angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci rodziców.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń przedszkolnych i uroczystości pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje to m.in.:

- Mikołajki,

- Spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia,

- Bal karnawałowy,

- Spotkanie z Babcią i Dziadkiem,

- Wielkanocne tradycje

- Święto Rodziny,

- Piknik przedszkolny

- Zakończenie roku

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nauczyciele posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć, tak, aby dzieci były aktywne i radosne.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. opieki i wychowania, promocji, ewaluacji i inne, w miarę potrzeb. Sprawność organizacyjna oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć