Menu

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Informator dla rodziców

 

Certyfikaty 

 

Rok szkolny 2018/2019

Środa 12.12.2018

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 829582

Galeria zdjęć

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODMOKLACH MAŁYCH NA LATA 2017‐2021

CELE:

 

 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.
 2. Zwiększenie liczby projektów międzynarodowych.
 3. Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie zawodowe nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji w szczególności w obszarze stosowania metody CLIL oraz wykorzystania ICT.
 4. Dążenie do wielojęzyczności.
 5. Zmiana metod pracy tj. wprowadzanie elementów języka obcego na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej I pozostałych przedmiotach wykorzystując metodę Content and Language Integrated Learning CLIL.
 6. Dostosowanie programów nauczania kół przedmiotowych w celu wykorzystania elementów metody CLIL.
 7. Wsparcie dla uczniów uzdolnionych lingwistycznie.
 8. Stosowanie w umiejętny i efektywny sposób ICT na wszystkich przedmiotach edukacyjnych.
 9. Stosowanie najnowszych metod i technik nauczana języka angielskiego.
 10. Wzrost motywacji do nauki wśród uczniów.
 11. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności.
 12. Tolerancja i otwartość wobec innych kultur i narodów.
 13. Poszerzenie wiedzy o różnorodnych systemach edukacji w Europie.
 14. Udoskonalenie umiejętności zarządzania placówką.
 15. Podejmowanie współpracy międzynarodowej poprzez uczestnictwo w programach europejskich Erasmus+, Interreg Va, PNWM
 16. Rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji w języku obcym.
 17. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów oraz kadrą zarządzającą.
 18. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.
 19. Poszukiwanie możliwości w których uczniowie będą wykorzystywać swoje umiejętności językowe w praktyce.
 20. Wzrost zaangażowania nauczycieli i uczniów w europejskie programy mobilnościowe.
 21. Utrwalanie i rozwijanie w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwijającej się instytucji oświatowej, która w swojej pracy z uczniami wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne i organizacyjne oraz stara się być instytucją otwartą na świat, pozwalającą dawać swoim wychowankom dobre wzory obecności i działania w świecie różnorodnym i wielokulturowym.
 22. Przygotowanie uczniów do roli obywateli wielonarodowego, wielokulturowego i wielojęzycznego społeczeństwa europejskiego.
 23. Włączenie zdobytego doświadczenia i nabytych kompetencji pracowników uczestniczących w projektach do planu strategicznego rozwoju szkoły w przyszłości.

 

 

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW EPRS ZAGRANICZNYCH MOBILNOŚCI

 1. Realizacji zadań stawianych sobie przez szkołę mają służyć planowane aktywności w ramach Europejskiego Programu Erasmus+
 2. Indywidualne wyjazdy nauczycieli na warsztaty doskonalące metodę CLIL, stosowanie środków ICT w nauczaniu, pokazujące wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w Internecie.
 3. Wyjazdy nauczycieli języków obcych na warsztaty doskonalące metody i techniki nauczania języków obcych oraz doskonalące umiejętności językowe nauczycieli.
 4. Udział w kursach językowych kadry zarządzającej oraz nauczycieli uczących innych przedmiotów po to aby przygotować ich do wykorzystania języka obcego na przewidzianych kołach zainteresowań.
 5. Udział kadry zarządzającej w warsztatach lub zajęciach obserwacyjnych, doskonalących zarządzanie oświatą.
 6. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskim w Europie, wymiana doświadczeń, wspólna realizacja projektów.

 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY W PROJEKTACH

 

Aplikacja do projektów Polsko Amerykańskiej Fundacji Rozwoju „Nida” English Teaching, Erasmus+, INTERREG Va, PNWM  

Udział w projektach FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

ZADANIA

 

 1. Przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia metody CLIL na dodatkowych zajęciach.
 2. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli do  udziału w projekcie
 3. Doskonalenie nauczycieli w tym zakresie w ramach WDN.
 4. Praca w zespołach przedmiotowych w celu korelacji zakresu materiału na różnych przedmiotach w celu realizacji podstawy programowej.
 5. Udział w szkoleniach informacyjnych dotyczących Programu Erasmus+.
 6. Konsultacje z przedstawicielem regionalnym Programu Erasmus+.
 7. Doskonalenie językowe kadry nauczycielskiej w celu podniesienia ich umiejętności językowych.
 8. Udział w kursach językowych za granicą.
 9. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie stosowania metody CLIL w kraju i za granicą.
 10. Szkolenie językowe dla kadry zarządzającej w celu podniesienia umiejętności by zapewnić dobrą komunikację z partnerami w roboczym języku projektu.

 

Nawiązanie kontaktów ze szkołami europejskimi program Erasmus+  i realizacja projektów.

 

 

EFEKTY

 1. Zwiększenie umiejętności nauczycieli w nauczaniu i samodoskonaleniu się.
 2. Wzrost motywacji do nauki wśród uczniów.
 3. Lepsze rozumienie praktyk, polityki i systemów edukacyjnych w krajach europejskich.
 4. Nauczyciele stosują nowe metody nauczania i podnoszą jakość kształcenia.
 5. Większa zdolność to zmian i modyfikacji w zakresie kierowania placówką.
 6. Zrozumienie wśród uczniów i nauczycieli społecznej, kulturowej i językowej różnorodności.
 7. Wzbogacenie umiejętności językowych wśród uczniów, nauczycieli i kadry zarządzającej.
 8. Zwiększona motywacji i satysfakcja z codziennej pracy wśród nauczycieli.
 9. Oferta edukacyjna szkoły będzie bardziej atrakcyjna i motywująca uczniów do uczestnictwa w niej.
 10. Szkolenia dla całej kadry pedagogicznej prowadzone przez uczestników szkoleń zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Szkolenia przekładają się na poprawę jakości nauczania oraz wzrost poziomu wiedzy wszystkich uczniów szkoły.

 

 

WŁĄCZANIE DOŚWIADCZEŃ DO PLANU ROZWOJU

 

Umiejętności, innowacyjne metody, nowe techniki zdobyte przez nauczycieli w ramach wyjazdów na szkolenia, udziału w projektach i kursy będą szeroko rozpowszechniane w środowisku szkolnym wśród nauczycieli. Będzie również prowadzona szeroka kampania informacyjna w mediach lokalnych , szkolnymi kanałami informacyjnymi a także w mediach społecznościowych, w których nauczyciele aktywnie działają i są obecni.

Przede wszystkim zdobyte umiejętności będą włączane w plany pracy szkoły i w plany pracy poszczególnych nauczycieli. Indywidualnie każdy z nauczycieli biorących udział w aktywnościach będzie w ramach swojego przedmiotu uwzględniał możliwości włączenia ich efektów w swoje plany pracy na lekcjach programowych czy na zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne stanowią tutaj istotny element pracy z młodzieżą ponieważ pozwalają rozwijać uczniom szczególnie ich indywidualne zainteresowania i zdolności oraz umożliwiają aktywne i efektywne spędzanie wolnego czasu. Udział nauczycieli w wyjazdach szkoleniowych, projektach i warsztatach szczególnie w tej dziedzinie może przynieść duże możliwości modernizacji i zwiększenia oferty szkoły dla jej uczniów.

Dzięki wprowadzeniu CLIL do naszej szkoły wierzymy, że utrzymamy wysoki poziom motywacji, wykorzystamy naturalną motywację do uczenia się nowych i interesujących rzeczy w sposób odpowiedni dla wieku i zdolności oraz sprawności i umiejętności już opanowanych, wdrożymy młodzież do wykorzystania technologii informatyczno‐ komunikacyjnych oraz nauczymy jak korzystać z informacji z różnych źródeł.

Nauczyciel języka będzie pełnił rolę konsultanta i doradcy dla nauczycieli uczących metodą CLIL. Nauczyciele włączą wykorzystanie ICT do planów pracy. Kontakty z nauczycielami z zagranicy z pewnością zaowocują poszerzeniem współpracy międzynarodowej i realizacją ciekawych projektów.

Planujemy, że pozostali nauczyciele przeszkoleni językowo będą uczestniczyli w pracach projektowych oraz w mobilnościach odciążając nauczyciela angielskiego, który będzie koordynatorem całego projektu.

Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 23.01.2017r

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć