Menu

Certyfikaty


 

 

FERIE ZIMOWE 2018

Czwartek 22.02.2018

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 619874

Galeria zdjęć

Statut Zespołu Edukacyjnego

w Podmoklach Małych

Uchwala_nr_1_Zmiany_do_Statutu.pdf

Uchwala_nr_2_Zmiany_do_Statutu.pdf

Uchwala_nr_10__2015r._zmiany_do_statutu.pdf

UCHWALA_z_dnia_14.10.2016r._.pdf

STATUT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO

W PODMOLKACH MAŁYCH

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

W skład Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych zwanego dalej „Zespołem” wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Sarnowskiego w Podmoklach Małych, zwana dalej „Szkołą”.
 2. Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich zwane dalej „Przedszkolem”.
 3. Centrum Kształcenia w Podmoklach Małych w skład którego wchodzi pracownia informatyczna i biblioteka.

 

§ 2

Siedzibą Zespołu jest obiekt „Szkoły” położony w Podmoklach Małych 30, a siedzibą Przedszkola jest budynek położony w Podmoklach Wielkich 20c.

 

§ 3

1. Organem prowadzącym Zespół Edukacyjny jest Gmina Babimost.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Zespołu Edukacyjnego

 

§ 4

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, uwzględniając program wychowawczy przedszkola i szkoły.

 

§ 5

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 1. prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez dziecko wiedzy    i umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia,
 2. odkrywanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka,
 3. bazowanie na nowoczesnych metodach wychowania i nauczania,
 4. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 5. podnoszenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych poprzez stosowanie różnych metod  i środków dydaktycznych,
 6. wspólne opracowywanie i realizowanie wraz z rodzicami programu wychowawczego  Zespołu,
 7. umożliwianie dzieciom udziału w konkursach, olimpiadach szkolnych i międzyszkolnych,
 8. pobudzanie i aktywizowanie dzieci do twórczej pracy,
 9. prowadzenie i rozwijanie zainteresowań dziecka na zajęciach pozalekcyjnych,
 10. współpraca z rodziną i środowiskiem,
 11. dbanie o kulturę osobistą dziecka,
 12. zapewnianie bezpieczeństwa dziecku,
 13. propagowanie i uczenie zdrowego stylu życia,
 14. organizowanie imprez środowiskowych i kultywowanie tradycji,
 15. wyrabianie i przestrzeganie nawyków higienicznych dziecka,
 16. organizowanie współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 17. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogiczne w zależności od możliwości finansowych szkoły i gminy w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, socjoterapeutycznych.

Objęcie ucznia w/w zajęciami wymaga zgody i deklaracji rodziców,

 1. wspieranie wiejskiej społeczności lokalnej poprzez zwiększanie dostępu do edukacji.

 

 

Rozdział III

Organy Zespołu Edukacyjnego

 

§ 6

Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski,

 

§ 7

Dyrektor Zespołu w szczególności:

 1. kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, podnosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie oraz dba o powierzone mienie,
 6. opracowuje arkusz organizacyjny i dokonuje oceny nauczycieli,
 7. wstrzymuje niezgodne z prawem uchwały organów Zespołu i powiadamia o tym organ prowadzący,
 8. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego,
 9. jest Kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i jako kierownik decyduje o sprawach:
  1. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
 10. organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,
 11. organizuje przeglądy techniczne obiektów oraz prace konserwacyjno – remontowe,
 12. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,
 13. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowemu,
 14. współpracuje z Rada Pedagogiczną Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
 15. wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, ustawy „Karta Nauczyciela” oraz przepisów wykonawczych wydawanych na ich podstawie.

 

§ 8

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu, realizującym statutowe zadania   dotyczące kształcenia, wychowywania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
 4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizacje pracy Zespołu w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozostałych,
  2. projekt planu finansowego Zespołu,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
 6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 7. Rada Pedagogiczna wykonuje inne zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

 

§ 9

 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Szkoły i Przedszkola.
 2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Zespo9łu oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu a w  szczególności:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu,
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Zespołu a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami Zespołu rzeczywistego wpływu na działalność zespołu a w szczególności:
   1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w zespole i klasie,
   2. uzyskiwanie w każdym czasie aktualnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce,
   3. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
   4. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu.
 3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.
 4. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

 

§10

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich takich jak:

 

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogól uczniów, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

 

Rozdział IV

Organizacja Zespołu Edukacyjnego

 

§ 11

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 12

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkoły i przedszkola opracowane przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Zespołu.

 

§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci o zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań lub uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
 3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychicznego i stan zdrowia.
 4. Organizacją pracy w ciągu roku określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 5. Czas pracy Przedszkola Publicznego w Podmoklach Wielkich wynosi 5 godzin i 15 minut dziennie.

 

§ 14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczalnych do użytku szkolnego.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26.

 

§ 15

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu.
 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut,
 4. W klasach I – III prowadzone są zajęcia zintegrowane a czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, nauka języków obcych, elementów informatyki i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach oddziałowych a także za zgodą Dyrektora poza obiektem placówki.

 

§ 16

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, opiekunów prawnych, organizacją dojazdu do Zespołu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia dzieciom opieki, Zespół organizuje świetlicę.
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności Zespołu.
 3. Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.

 

§ 17

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 1. Postanowienia ogólne
 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą: realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
 1. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 2. doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
 3. popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 1. Z biblioteki mogą korzystać:
 1. uczniowie,
 2. nauczyciele i pracownicy szkoły,
 3. rodzice
 4. mieszkańcy wiosek
 1. Dyrektor szkoły:
 1. zatwierdza zaproponowane przez bibliotekarzy godziny otwarcia biblioteki,
 2. zatwierdza plan pracy biblioteki,
 3. zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia oraz środki finansowe na jej działalność – w sposób umożliwiający prowadzenie planowego, racjonalnego systemu zakupów materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, dokumentów audiowizualnych, multimedialnych itp.) i koniecznego sprzętu,
 4. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami lub standardami
 5. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej,
 6. zatwierdza regulamin biblioteki
 7. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,
 8. sprawuje nadzór nad biblioteką.
 1. Rada pedagogiczna:
 1. opiniuje regulamin biblioteki.
 1. Nauczyciele i wychowawcy:
 1. współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 2. współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
 3. znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,
 4. współdziałają z nauczycielami-bibliotekarzami w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.
 1. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.

 

II. Funkcje i zadania biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

1.Biblioteka szkolna:

 1. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 2. rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,
 3. współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych ścieżek edukacyjnych,
 4. tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania sie technologią informacyjną,
 5. przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,
 6. stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,
 7. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,
 8. wpiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),
 9. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,
 10. wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 11. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 1. Praca pedagogiczna:
 1. udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji,  
 2. udzielanie informacji,
 3. poradnictwo w doborze lektury,
 4. wyrabianie u uczniów nawyku czytania i efektywnego uczenia się,
 5. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów (zgodnie z programem ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna” –w formie zajęć grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem),
 6. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 7. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 8. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi.
 9. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 10. inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,
 11. pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,
 12. informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 1. Prace organizacyjno-techniczne:
 1. gromadzenie zbiorów,
 2. ewidencja i opracowanie zbiorów,
 3. selekcja zbiorów,
 4. konserwacja zbiorów,
 5. prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego w tym elektronicznego),
 6. prace związane z planowaniem i sprawozdawczością
 7. projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy,
 8. planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły,
 9. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 10. udział w kontroli zbiorów (skontrum).
 1. Inne obowiązki i uprawnienia:
 1. odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,
 2. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
 3. współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,
 4. współpraca z rodzicami,
 5. współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi i pozaszkolnymi, instytucjami, organizacjami, zakładami pracy,
 6. proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej.

 

III. Organizacja biblioteki

 1. Lokal biblioteki składa się z:
 1. wypożyczalni dla uczniów i mieszkańców,
 2. czytelni dla uczniów i mieszkańców,
 3. Multimedialnego Centrum Kształcenia
 1. Wyposażenie biblioteki stanowią:

a. odpowiednie meble, sprzęt biblioteczny oraz urządzenia komputerowe i audiowizualne, które umożliwiają:

 1. bezpieczne i funkcjonalne funkcjonowanie oraz udostępnianie zbiorów,
 2. zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno-informacyjnego umożliwiającego realizacje przypisanych bibliotece zadań.
 3. sprzęt przeciwpożarowy.
 1. Czas pracy biblioteki:
 1. biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 2. szczegółowe godziny otwarcia biblioteki są wywieszone w ogólnodostępnym miejscu,
 1. Zbiory:
 1. biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne przeznaczone do rozpowszechniania niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (druki, dokumenty dźwiękowe, audiowizualne, elektroniczne), które służą wypełnianiu zadań biblioteki.
 1. Rodzaje zbiorów:
 1. wydawnictwa informacyjne i albumowe,
 2. programy i podręczniki szkolne,
 3. lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,
 4. wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
 5. czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, gazety,
 6. podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,
 7. dokumenty dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne,
 8. materiały regionalne.
 1. W bibliotece stosuje się następujące zasady rozmieszczania zbiorów:
 1. księgozbiór podstawowy w wypożyczalni,
 2. księgozbiór podręczny w czytelni,

.

 1. Zabezpieczenie zbiorów
 1. dwa zamki patentowe w drzwiach głównych, po jednym zamku w drzwiach wewnętrznych biblioteki, kraty w oknach,
 2. dostęp do kluczy biblioteki mają wyłącznie nauczyciele-bibliotekarzy,
 3. klucze zapasowe przechowuje się w kasie szkoły w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisanej i opieczętowanej,
 4. klucze zapasowe do biblioteki szkolnej mogą być użyte przez woźnego, dyrektora szkoły, sekretarkę w przypadku nagłego zagrożenia mienia biblioteki lub z powodu innych bardzo ważnych przyczyn,
 5. w przypadku użycia kluczy zapasowych przez osoby wymienione w punkcie d), sporządza się odpowiedni protokół.
 1. Pracownicy:
 1. w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora
 3. zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków oraz w planie pracy.
 1. Finansowanie wydatków:
 1. podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły, w którym przewiduje się odpowiednie fundusze na zakup zbiorów, sprzętu, druków bibliotecznych i innych niezbędnych materiałów,
 2. planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły,
 3. biblioteka może otrzymywać dotacje na swą działalność od Rady Rodziców lub z innych źródeł.

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi bibliotekami obejmują:

a) z uczniami:

-rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;

-przygotowanie ich do samokształcenia;

-stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi;

- indywidualne rozmowy z czytelnikami;

 b) z nauczycielami:

- indywidualne kontakty;

- sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;

-spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów;

-spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;

c) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

- współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki;

- przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;

- pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;

- indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;

d) z bibliotekami:

- organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;

- prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;

- spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia.

§ 18

Do realizacji zadań statutowych Zespół zapewnia dzieciom możliwość korzystania z:

 1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
 2. sal zabaw dla dzieci przedszkolnych,
 3. pomieszczeń biblioteki,
 4. świetlicy szkolnej,
 5. pracowni komputerowej,
 6. sali gimnastycznej, boisk oraz urządzeń sportowych i rehabilitacyjnych,
 7. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,
 8. sali do gimnastyki korekcyjnej,
 9. Izby Pamięci,
 10. Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

 

Rozdział V

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY  OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODMOKLACH MAŁYCH

 

& 19

Podstawa prawna

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 września 2004r. oraz jego Nowelizacji z dn. 20 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156 poz. 1046)  

 

& 20

Postanowienia ogólne

Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.

Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia;

 

& 21

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

& 22

 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;

2)         udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)                    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

         5)                     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

 

& 23

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów;

 2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;

3)   ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej skali;

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5)   ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

 

& 24

 Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione

przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.

W  ocenianiu obowiązują zasady:

1)   Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

2)   Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

3)   Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

4)   Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

5)   Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

6)   Zasada oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna  nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „ wpływu” przeliczenia ocen cząstkowych według zasady: 0,5 za prace pisemne; 0,3 za odpowiedzi i kartkówki; 0,2 za inne aktywności ucznia ( praca domowa, aktywność10) , udział w lekcji i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników i ilości ocen.

 

& 25

Jawność oceny:

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie

(wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych

opiekunów) o:

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć   edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;

b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

d)    skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3. Wymienione w ust. 2 informacje przekazywane są uczniom i rodzicom na zebraniach;

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Sprawdzone i ocenione   pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

& 26

Tryb oceniania i skala ocen:

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne ustala się według następującej

skali, z następującymi skrótami literowymi:

 1. stopień celujący               -      6   -  cel;
 2. stopień bardzo dobry       -      5   -  bdb;
 3. stopień dobry                   -      4   -  db;
 4. stopień dostateczny         -      3   -  dst;
 5. stopień dopuszczający     -     2   -  dop;
 6. stopień niedostateczny     -     1   -  ndst.

 

2. Dopuszcza się stosowanie znaków     „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu.

3. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy w formie cyfrowej. Oceny

klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i

protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających  – słownie, w

pełnym brzmieniu.

 

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na

bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się

według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas

indywidualnych konsultacji z nimi.

 

5. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

     1) Prace pisemne :

a)   kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;,

b)   klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

     2) Praca i aktywność na lekcji;

     3) Odpowiedź ustna;

     4) Praca domowa;

     5) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;

     6) Twórcze rozwiązywanie problemów.

 

 

 

 

 

& 27

Ocenianie śródroczne:

1.   Ocena bieżąca.

a) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;

b) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;

c) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;

d) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;

e) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

f) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji , trwająca do piętnastu minut);

2.   Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

a) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ocena ma wartość ważoną 0,5. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;

b) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;

c) Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;

d) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem;

e) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;

f) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;

g) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4;

h) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych, „ dyrektorskich”;

i) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;

j) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 91           - stopień  bardzo dobry

90% - 75%          - stopień dobry

74% - 51%          - stopień dostateczny

50% - 31%         -  stopień dopuszczający

30% - 0%           - stopień niedostateczny               może być 0 –40% ,

 

 

 

& 28

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji.

 1.Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.

 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

& 29

Wymagania edukacyjne:

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

 

1a. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

 

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela  w danej klasie;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia,

 

3.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

4.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

7.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych)

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń    programowych).

 

8.    Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej. 

 

9.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki , nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

 

 10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.11 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń jest nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony’ albo „ zwolniona”.

 

12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.

 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .

 

14. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego. 

 

14a.W przypadku ucznia , o którym mowa w ust.14 , posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia ( nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń !)

 

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo                „ zwolniona”.                                                   

 

& 30

Klasyfikacja śródroczna i roczna:

1.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

        I   semestr   -   IX  -  I

       II   semestr   -  II  -   VI 

 

2.    Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.

 

3.    Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.

 

4.    Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

 

5.   W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.

 

6. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lub Dzienniku Wychowawczym.

 

7.    Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  w formie pisemnej.

 

8.    W klasach I –III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

9.    Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

10.  Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

&31

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

 1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 

 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

 

3.    Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy ( Statut Szkoły).

 

4.    Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

d) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

e) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.

 

5.    Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

6.    Wychowawca klasy sprawdza spełnienie tego wymogu, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów przedmiotowych.

 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

 

8.    W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5. prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

9.    Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.

 

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

& 32

Egzamin klasyfikacyjny.

1.    Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.    Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

3.    Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

4.    Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

 

5a. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.

 

6.    Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

7.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 

9.    Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

 

10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

 

13. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

13a.Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 133.

 

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

 

 

 

& 33

Egzamin poprawkowy. 

1.    Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,  wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 

3.   W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

4.   Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

 

5.   Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   komisji.

 

7.    Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen.

 

8.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

9.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

 

10.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 134 ust. 1.

 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

13.  Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 124 ust. 2 -9 . Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

& 34

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1.    Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  5  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

2.    Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

3.    W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.

 

4.    Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt.  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

5.    Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.

 

6.    Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.    Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.    Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.

 

9.    Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.

 

10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego.

 

& 35

Ocena zachowania:

1.    Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

 

2.    Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

 

3.    Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 

5.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:

1.   wzorowe          -  wz;

2.   bardzo dobre   -  bdb;

3.   dobre               -  db;

4.   poprawne        -  popr;

5.   nieodpowiednie  -  ndp;

6.   naganne            -  ng.

.    

6.    Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły zastrzeżeniem ust. 13.

 

7.    Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

8.    Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie    5  dni  od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

9.    Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisje,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

10. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

e) przedstawiciel Rady Rodziców.

 

11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12a.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia , któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w naszej szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

a) szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

b) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie  przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

c) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

d) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

e) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

f) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

g) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

 

 

&36

Tryb ustalania oceny zachowania.

1.    Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

 

2.    Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

 

3.    Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

 

4.    Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy.

 

5.    Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.

 

6.    Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na piśmie.

 

7.    Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

& 37

Zasady oceniania zachowania.

1.    Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

 

2.    W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.

 

3.    Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:

1)   stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;

2)   kultury osobistej;

3)   stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

 

 1. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:

a)  kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

-     troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

-     dbałość o higienę osobistą.

-     życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-     troska o kulturę słowa i dyskusji,

-     poszanowanie godności własnej i innych, a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej), to celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych; zbyt nieestetyczny wygląd.

 

b) Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:

-     sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

-     przezwyciężanie trudności w nauce wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy i umiejętności,

-     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.,

-     systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne, a czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

-    celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

                  -    nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

 

do 1 godziny

ocena wzorowa

2 – 3 godziny

ocena bardzo dobra

4 - 8 godzin

ocena dobra

9 – 12 godzin

ocena poprawna

13– 15 godzin

ocena nieodpowiednia

powyżej 15 godzin

ocena naganna

 

 

5.    Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

 

6.    Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

a) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

-     reagowanie na przejawy zła,

-     szacunek dla pracy innych,

-     pomoc innym,

-     troska o mienie szkolne i indywidualne,

-     udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska,

-     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

-     przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły.

 

b) czynniki negatywne obniżające ocenę 

-     celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

-     postawa egoistyczna, samolubna,

-     lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-     agresja, akty wandalizmu.

 

7.    W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

& 38

Promowanie i ukończenie Szkoły

1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 2.   Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:

a)    nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

        b) prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;

        c) zachowuje się nieobyczajne;

        d) stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;

        e) stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

3.    Uczeń, który nie spełnił wymienionych warunków  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę

4.    Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie , z zastrzeżeniem ust. 4.

5.    W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

a) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

b) trudności i zaburzenia  komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;

c) przewlekła choroba , uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym indywidualnego nauczania;

d) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;

e) niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

f) niedojrzałość fizyczna;

6.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców  ( prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  Rada Pedagogiczna , uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

7.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

 

8.    Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

9.    Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

10.  Uczeń kończy gimnazjum[ szkołę podstawową] jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych , uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego [ sprawdzianu]. Obowiązek przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego [ sprawdzianu] nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu     [ sprawdzianu] na podstawie odrębnych przepisów. 

 

11.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia ,w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

 

12.  Rada  Pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom  nagród  ustanowionych  przez kuratora oświaty.

 

& 39

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

1.    Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

 

2.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

3.    Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

4.    Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

5.    Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

6.    Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.

7.    Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

8.    Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   przepisy. ( w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole wydaje się tylko legitymacje uczniowskie dla dzieci  niepełnosprawnych, dla których prowadzona jest ewidencja imienna !!). Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

9.    Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

10.  Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń.  11.Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania, szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

12.  Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „ dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.

13.  Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie. 14.Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

15.  Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

16.  Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.

17.  Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się :

a)   uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

b)   osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

Rozdział VI

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Edukacyjnego

 

§40

 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Zatrudnienia nauczycieli i pracowników dokonuje Dyrektor.

 

 

 

§ 41

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Do podstawowych zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach klasach i zespołach,
  2. wzbogacenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,
  3. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  4. beztroskie i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich dzieci,
  5. informowanie rodziców uczniów, wychowawcy klasy, Dyrektora o wynikach dydaktyczno – wychowawczych,
  6. prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  7. nadzór nad bezpieczeństwem dzieci na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  8. dbanie o mienie Zespołu.

 

§ 42

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 

§ 43

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w Zespole,
  3. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec zespołu uczniowskiego,
  4. współpracowanie z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych oraz włączenia rodziców w sprawy życia przedszkola i szkoły,
  5. prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału.

 

§ 44

W celu realizacji zadań, o których mowa w § 20 ust. 2 i § 22 ust. 2 Zespół organizuje w zależności od potrzeb spotkania klasowe z rodzicami oraz indywidualne konsultacje wychowawców klas i nauczycieli z rodzicami dzieci.

 

§ 45

 1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych.
 3. Upoważniony przez dyrektora zespołu pracownik obsługi szkoły, przedszkola powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły, przedszkola o podanie calu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora lub skierować tę osobę do niego.
 4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, przedszkola powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz).
 6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

 

Rozdział VII

Dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły

 

§ 46

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola zapewnia się bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe traktowanie.
 3. Dyrektor Zespołu może skreślić dziecko z przedszkola w przypadku:
  1. braku opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka za okres 2 miesięcy,
  2. zachowania dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych dzieci.

 

§ 47

 

 1. Do przedszkola i szkoły  przyjmuje się kandydatów po postępowaniu rekrutacyjnym.
 2.  
 3. Nie wymaga się postępowania rekrutacyjnego, jeśli kandydat przyjmowany jest w trakcie roku szkolnego – decyduje dyrektor.
 4.  

 

 1. Dzieci z obwodu przyjmowana jest do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum na podstawie zgłoszenia.
 2. Dzieci i młodzież mieszkająca poza obwodem przyjmowana jest na podstawie wniosku rodziców/ opiekunów.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły  składa się do dyrektora przedszkola/ szkoły pierwszego wyboru.

 

8)Kryteria rekrutacji

 

 

Kandydaci do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:

1) dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 5 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność składania kompletnych wniosków.

 

9)Harmonogram rekrutacji Przedszkola i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych

 

 

 

lp

termin

działanie

Kogo dotyczy

1

od 10 marca

do 31 marca

Składanie zgłoszenia w sekretariacie szkoły

przez kandydatów zamieszkałych w

obwodzie Szkoły Podstawowej w

Podmoklach Małych .

dzieci z obwodu

szkoły

2

10 maja

Ogłoszenie ewentualnego naboru na wolne

miejsca dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

dzieci spoza

obwodu szkoły

3

od 12 maja do

31 maja do

godz. 15.00

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków

wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnienie kryteriów przez kandydatów

zamieszkałych poza obwodem szkoły.

dzieci spoza

obwodu szkoły

4

10 czerwca

Ustalenie wyników postępowania

rekrutacyjnego i podanie do publicznej

wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych.

dzieci z obwodu i

spoza obwodu

szkoły

5

do 13 czerwca

do godz. 15.00

Osobiste potwierdzenie w sekretariacie

szkoły przez rodzica/opiekuna dziecka

ostatecznej woli podjęcia nauki przedszkolu i w Szkole

Podstawowej w Podmoklach Małych .

dzieci spoza

obwodu szkoły

6

17 czerwca

Ustalenie i podanie do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych.

dzieci z obwodu i

spoza obwodu

szkoły

10)Wymagane przy przyjęciu do szkoły i przedszkola dokumenty:

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w Podmoklach Wielkich.

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły musi zawierać:

 

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata,
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 • adres poczty elektronicznej (jeśli posiadają) i numery telefonów rodziców kandydata,
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

 

§ 48

Uczeń ma prawo w szczególności do:

 1. właściwie zagospodarowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania jego godności,
 3. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 5. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 6. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,
 7. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządu oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 8. uzyskania pomocy nauczyciela w nauce z przedmiotu przez niego nauczanego,
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.

 

§ 49

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień, zawartych w statucie Zespołu,
 2. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 3. systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,
 4. zachować należytą uwagę w czasie zajęć lekcyjnych,
 5. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
 6. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, szanować sprzęt oraz wyposażenie klas i szkoły,
 7. usprawiedliwiać każdą nieobecność w szkole,
 8. dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój,
 9. przestrzegać bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,
 10. właściwe zachowanie się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

 

§ 50

Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia oraz za reprezentowanie Szkoły na zewnątrz uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy,
 2. pochwałę Dyrektora Zespołu wobec uczniów i nauczycieli,
 3. list pochwalny do rodziców,
 4. dyplom uznania,
 5. nagrodę rzeczową,
 6. świadectwo z wyróżnieniem – przyznawane uczniom klas IV – VI, którzy w wyniku klasyfikacji końcowo – rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę zgodną z rozporządzeniem w sprawie klasyfikowania i promowania.

 

§ 51

 1. Za nieprzestrzeganie statutu Zespołu, regulaminu uczniowskiego uczeń może być ukarany następującymi karami:
  1. upomnieniem wychowawcy klasy,
  2. upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu,
  3. przeniesieniem do innej szkoły.
 2. Dyrektor Zespołu może wystąpić do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor wnioskuje, gdy uczeń:
  1. natarczywie łamie przepisy statutu, regulaminu szkolnego, otrzymał przewidziane kary, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
  2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
  3. dopuszcza się innych czynów rażąco łamiących prawo.
 4. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń może w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Zespołu w terminie 2 dni od ukarania.
 5. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanym przez siebie przedstawicielem Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni i może:
  1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
  2. uchylić karę,
  3. zawiesić warunkowo wykonanie kary.
 6. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Zespołu nie przysługuje odwołanie.

 

§ 52

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 1    W Zespole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

 

 2.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
 6. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
 7. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 8. wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 9. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 10. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 12. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 13. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 3.   Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

 1. rodzicami;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 3. podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

 4.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:

 1. rodziców;
 2. ucznia;
 3. nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
 4. specjalisty;
 5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej.

 

 5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , wynikających z :

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;
 13. odmienności kulturowej.

 

 6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 2. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
 3. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 5. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 6. zajęć socjoterapeutycznych;
 7. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
 8. porad dla uczniów;
 9.  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 7.   W Zespole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

 

 8.1 Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, o którym mowa w  statucie szkoły.

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w  statucie szkoły.

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

 9.   Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
 3.  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 10.  1.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona statucie szkoły. 

5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii Zespołu, o którym mowa w statucie szkoły.

6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

 

 11.      Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:

1) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów;

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. W szkole organizowane są zajęcia terapeutyczne: atrterapia, muzykoterapia, dogoterapia, biofeedback, sylwoterapia, choreoterapia.

12. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 13.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 14. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

 15.   O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 16. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

17.  W szkole zatrudniony jest pedagog, , logopeda, a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

18. W celu objęcia ucznia całościowa pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d. s. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla poziomów kształcenia.

19. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów , w tym:

 1. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 2. rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
 3. rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.
 1. określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;
 2.   dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;
 3. wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu
 4. opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 5. opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania statucie szkoły;
 6. podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 7. organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

 

 1. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
 2.  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
 3.  współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

20. W skład każdego Zespołu wchodzą;, nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.

 

21.  Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, na piśmie, dyrektor szkoły.

 

22. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

 

23. Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się Zespół

 

 24.  Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

 

 1. „z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej;

 

 1. na wniosek nauczyciela , gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;

 

 1. na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów).

 

25.W przypadkach, o których mowa w § 37 Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwana dalej „ Kartą ”.

 

26. Karta zawiera:

 1. imię ( imiona) i nazwisko ucznia;
 2. nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
 3. podstawę założenia Karty), a w tym:
  1. diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  2. informacje o stanie zdrowia ucznia lub
  3. rozpoznanie dokonane przez Zespół;
 4. obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia;
 5. zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;
 6. podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;
 7. podpis dyrektora szkoły.

 

27. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej , za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół , o którym mowa w statucie, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.

 

28. Karta jest dokumentem i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

29. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.

 

30. W przypadku przejścia wychowanka do innego przedszkola lub do i klasy szkoły podstawowej, Kartę przekazuje się do tej placówki za zgodą rodziców.

 

31. Po ukończeniu przez dziecko wychowania przedszkolnego, oryginał Karty otrzymują rodzice

 

 32.  Na podstawie prowadzonych w Zespole Kart, dyrektor dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.

 

 33. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Sulechowie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

 

 34.  Do zadań logopedy należy:

 1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;
 5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych;
 7. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
 8. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 9. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;
 10. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 11. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
 12. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 13. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 35. Zespół zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

36.  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

 

 37. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem

 

38. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

 

39. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów.

 

40.  Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

 

41. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z oddziałem szkolnym, albo;
 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły  w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia        znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

42. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

 

43.  Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania  dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 

44. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

45. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:

 1. od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych;
 2. dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;
 3. dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

 

46. Uczniom objętym  indywidualnym  nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu Zespołu

 

& 53

 1.  Zespół  sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

- udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Procedurach udzielania pomocy materialnej uczniom

 

& 54

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

2. Zespół  pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.

 

4.  Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 55

Zespół Edukacyjny używa następujących pieczęci urzędowych:

 1. Zespół Edukacyjny

w Podmoklach Małych

66 – 110 Babimost, Podmokle Małe 30

NIP 9730827372

 

 

 1. Zespół Edukacyjny

w Podmoklach Małych

Szkoła Podstawowa

im. Franciszka Sarnowskiego

w Podmoklach Małych

66 – 110 Babimost, Podmokle Małe 30

 

 1. Zespół Edukacyjny

w Podmoklach Małych

Przedszkole Publiczne

w Podmoklach Wielkich

66 – 110 Babimost, Podmokle Małe 30

 

§ 56

Zespół (Przedszkole, Szkoła) mogą posiadać imię, własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 57

 1. Zespół Edukacyjny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć