Menu

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Informator dla rodziców

 

Certyfikaty 

 

Rok szkolny 2018/2019

Sobota 17.11.2018

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 810365

Galeria zdjęć

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej

w Podmoklach Małych

Koncepcja

pracy Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych

na lata 2013–2016

 

I. Charakterystyka szkoły

 

Dane ogólne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych  jest szkołą wiejską, uczęszcza do niej w roku szk 2013/14  67 uczniów  z Podmokli Małych, Podmokli Wielkich i Lasek

 

Dane kontaktowe:

Adres: Podmokle Małe 30 tel/fax: 683512152, 683512643 adres poczty elektronicznej:szkolapodmokle@op.pl, adres internetowy szkoły: www.szkolapodmokle.babimost.pl

Historia i tradycja szkoły (opis osiągnięć, znaczących sukcesów, obowiązujące normy i zasady):

Szkoła Podstawowa w Podmoklach Małych  i Podmoklach Wielkich powstała w 1929 r. Początkowo lekcje odbywały się w budynkach szkół niemieckich, jednak wkrótce Niemcy rozpoczynają walkę ze szkołami polskimi, co zmusza Polaków do poszukania własnych siedzib. Wówczas mieszkańcy oddają izby w swoich prywatnych domach, które zostają zamienione na klasy lekcyjne. W Podmoklach Wielkich swój dom udostępnia Franciszek Taberski, natomiast w Podmoklach Małych Józef Stachecki i Ludwik Hepel.
Należy tu wspomnieć o wspaniałej grupie nauczycieli, o których do dzisiaj uczniowie mówią z ogromnym szacunkiem. W Podmoklach Małych uczyli Bronisław Wojnowski, Stanisław Karczewski, Stanisław Żurawski, Józef Groth, Edmund Styp-Rekowski, oraz Maria Różeńska, natomiast w Podmoklach Wielkich pracowało dwóch nauczycieli Stanisław Knak i Franciszek Sarnowski. W latach 1929-39 prowadzili oni szeroko zakrojoną działalność kulturalno - oświatową. Wygłaszali referaty prowadzili zespoły artystyczne, zakładali i prowadzili drużyny harcerskie oraz sportowe wystawiali wraz z młodzieżą sztuki teatralne. Wiedzieli, że pielęgnowanie języka ojczystego oraz miejscowych obyczajów i kultury, a przede wszystkim przekazywanie tych wartości młodemu pokoleniu to najlepszy sposób by ustrzec się wynarodowieniu, nad którym zaborcy tak zaciekle pracowali. We wrześniu 1939r. po uwięzieniu wszystkich polskich nauczycieli, dzieci ze szkoły polskiej wcielono do szkoły niemieckiej 16 sierpnia 1940r. utworzono dla nich odrębne klasy karne,

W sierpniu 2003r. funkcję dyrektora powierzono Elżbiecie Ryczek.

W 1998r. staraniem władz gminnych oddano do użytku nowy piękny budynek, który spełnia wszelkie wymogi współczesnej szkoły i zapewnia młodzieży doskonałe warunki do nauki. W czerwcu 2004 roku Szkoła obchodziła 75-lecie powstania szkoły polskiej. W trakcie tej uroczystości szkole nadano jej imię Franciszka Sarnowskiego i ufundowano sztandar. W 2008 r. powstały: boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko trawiaste, plac zabaw dla dzieci i Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych.  Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym, mediateką i biblioteką ogólnodostępną.

Placówka może poszczycić się wybitnymi absolwentami, którzy sławią jej dobre imię. Nasi uczniowie byli i są laureatami ogólnopolskich konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. Szkoła posiada wiele certyfikatów i wyróżnień. Grają na instrumentach ludowych :koźle weselnym i sierszeńkach, są uczniami szkoły muzycznej II stopnia w Poznaniu.  Nasi absolwenci to młodzi entuzjaści  dla których najważniejsze wartości to: postawa godnego patrioty, człowieka twórczego, aktywnego, kreatywnego, poszukującego nowych rozwiązań.

Kadra szkoły (krótka charakterystyka kadry szkoły z podkreśleniem jej mocnych stron, możliwości i osiągnięć):

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to ludzie kompetentni, posiadający doświadczenie, życzliwi, ale wymagający. Nasi nauczyciele są aktywni zawodowo, odczuwają potrzebę kształcenia ustawicznego, doskonalą własny warsztat pracy. Zatrudniamy specjalistów, tj. logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, pedagoga, nauczycieli posiadających co najmniej dwa kierunki studiów, specjalistów z oligofrenopedagogiki. Nasi nauczyciele biorą udział w licznych projektach i programach ogólnopolskich.  

Baza szkoły (najistotniejsze elementy tej bazy, liczba pomieszczeń edukacyjnych, sal ćwiczeniowych, laboratoryjnych, gabinety, sala sportowa, wyposażenie szkoły, szczególnie w sprzęt multimedialny):

Budynek naszej szkoły jest przestronny, znajduje się tutaj 6 sal lekcyjnych. Dysponujemy bogatym sprzętem sportowym, sześcioma  tablicami multimedialnymi, , nowoczesnymi salami komputerowymi  i Centrum Kształcenia. W każdej sali znajduje się laptop, rzutnik multimedialny i ekran. Prowadzone są koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb uczniów, a także dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających wyrównywania szans edukacyjnych i uczniów zdolnych.  

Nasi uczniowie otoczeni są fachową opieką psychologiczno-pedagogiczną. Dysponujemy bogatym księgozbiorem w bibliotece szkolnej oraz mediateką.

Uczniowie (krótka charakterystyka uczniów oraz ich osiągnięcia):

Uczniowie są dumą naszej szkoły. Biorą aktywny udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uprawiają wiele dyscyplin sportowych (m.in. piłka nożna), uzyskują wysokie noty w zawodach oraz turniejach na szczeblu województwa i kraju. Inicjują wiele ciekawych przedsięwzięć, m.in. wolontariat na rzecz osób samotnych i chorych. Angażują się w akcje charytatywne. Uczestniczą w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, m.in. w jasełkach. Chętnie biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, np. do kin, teatrów, na wystawy, do muzeum, na koncerty do filharmonii.

 1. OTOCZENIE SZKOŁY

Środowisko lokalne i jego potrzeby

 

1.Charakterystyka środowiska lokalnego (wielkość miejscowości, zajęcia mieszkańców, ich status materialny, wykształcenie itp.):

Nasza gmina  liczy ok.6 tys. mieszkańców, wśród których znaczna liczba to ludzie młodzi, znajdujący zatrudnienie w naszej miejscowości .Wieś Podmokle Małe liczy ponad 400 mieszkańców, natomiast Podmokle Wielkie ponad 200 mieszkańców. W gminie jest małe bezrobocie ok. 2 %,  co pozwala wielu rodzinom na godne życie.  Rodzice chętnie włączają się w działania szkoły, wspomagają placówkę, inicjują cenne przedsięwzięcia, np. Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Pasowanie Pierwszoklasistów i inne.

 1. Najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego (kulturalne, edukacyjne, materialne, konsumpcyjne i inne):

Najistotniejszą sprawą  dla tutejszej społeczności jest edukacja dzieci. Społeczeństwo oczekuje wysokiego poziomu nauczania, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych, organizacji imprez integrujących środowisko szkolne, organizacji imprez kulturalnych, np. występów teatralnych, koncertów, wystaw, wyjazdów do muzeów itp.

2.Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (formy współpracy, rodzaje instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą, przykłady podejmowanych działań):

Szkoła podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz placówki i środowiska lokalnego.

 

 1. Cele szkoły

 

1.Cele ogólne/perspektywiczne/strategiczne (5–10 lat):

 • wzbogacanie bazy lokalowej,
 • poszerzenie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami,
 • poszerzenie grona przyjaciół szkoły,
 • rozwijanie w szczególny sposób, oprócz przewidzianych programem kierunków nauczania, dodatkowych działów kształcenia w zakresie informatyki, nauki języków i rozwijania uzdolnień artystycznych;
 • rozwijanie metod pracy opartych na metodach badawczych;
 • kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania postępowych i trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej, przekonań religijnych, norm społecznego współżycia

 

2.Cele etapowe – najbliższe dwa lub trzy lata:

 • wprowadzenie do oferty szkoły koła dziennikarskiego i fotograficznego,
 • zaangażowanie rodziców w organizację imprez szkolnych,
 • nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • wzbogacenie kalendarza imprez i uroczystości o nowe, nieszablonowe uroczystości, np. Dzień Damy i Dżentelmena, Kolorowa Szkoła – dzień wesołych kolorów, promocja zdrowia i inne.
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania osobowości, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu osobistym, rodzinnym i kulturalnym;
 • stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia, który odkrywając swoje możliwości i talenty staje się świadomy sensu własnego życia, cechuje go odpowiedzialność, samodzielność, otwarcie na innych, wrażliwość na dobro   i piękno.
 • stworzenie klimatu szkoły, w której uczeń jest bezpieczny.
 • budowanie triady nauczyciel - uczeń – rodzic, rozumianej jako grupy, która odkryła wartość wzajemnej współpracy.
 • stworzenie szkoły otwartej na otoczenie.

 

 1. Cele roczne -plan pracy szkoły:
 • kalendarz roku szkolnego,
 • plan pracy dyrektora szkoły,
 • plan pracy pedagoga,
 • kalendarz szkolnych imprez i uroczystości,
 • plan wycieczek i wyjazdów szkolnych,
 • plan zawodów sportowych, harmonogram konkursów,
 • współpraca z rodzicami –
 • terminarz spotkań, terminarz posiedzeń rad pedagogicznych,
 • współpraca z lokalnym środowiskiem .
 1. Wizja szkoły Szkoła jest przyjazna uczniom, rodzicom i pracownikom.

 

Dobro ucznia i jego rozwój wspólną troską nauczycieli, rodziców i samego ucznia.

 1. Misja szkoły :

Działamy po to, aby:

 • nasi  uczniowie byli  solidnie  przygotowani   do   dalszej  nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.
 • rodzice darzyli nas zaufaniem.
 • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

Pragniemy zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania   i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych, bezpieczeństwo, dobrą organizację pracy oraz  przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz pełnienia rożnych ról w społeczeństwie.

 1. Model absolwenta

Chcemy,  aby  nasi  absolwenci  byli  osobami  dojrzałymi  i odpowiedzialnymi, świadomymi sensu własnego życia, własnego miejsca w świecie, samodzielnymi, wrażliwymi, uczciwymi i otwartymi na innych ludzi, umiejącymi dokonywać właściwych wyborów i potrafiącymi cieszyć się życiem.

V. Mocne i słabe strony szkoły, szanse i zagrożenia

 

 

Mocne strony

 • dobrze wyposażone klasy w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • mała ilość uczniów
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania uczniów,
 • uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych,
 • udział uczniów w europejskich projektach unijnych,
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej i jej zaangażowanie  w realizacje zadań szkoły, rodzinna atmosfera
 • dobrze funkcjonujący system pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • mała wypadkowość uczniów,
 • estetyczne otoczenie,
 • różnorodność kierunków kształcenia,
 • ceremoniał szkolny, nawiązywanie do tradycji szkoły
 • dobrze wyposażona szkoła, kompetentni nauczyciele, właściwy model zarządzania, aktywni uczniowie i rodzice

 

   Słabe strony:

 • baza szkoły niedostosowana do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego                       (brak sali gimnastycznej),
 • mało aktywni rodzice,
 • brak systemu pracy z uczniem zdolnym,
 • przedemerytalny wiek niektórych nauczycieli i niechęć do doskonalenia zawodowego,
 • niechęć nauczycieli do pracy zespołowej,
 • dość niskie wyniki na sprawdzianach zewnętrznych,
 • niska kultura bycia uczniów,
 • nierówne obciążanie praca nauczycieli,
 • mała aktywność nauczycieli na dyżurach szkolnych,
 • w zdecydowanej większości obowiązuje na zajęciach system klasowo- lekcyjny,
 • subiektywizm w ocenianiu zachowania uczniów
 • zbyt częste przejawy dyskryminacji, przemocy słownej,
 • jedna mała klasa
 • sala gimnastyczna oddalona od szkoły
 • mała współpraca rodziców słabych uczniów z nauczycielami
 • mało wycieczek na basen

 

 

Szanse:

 • władze gminy wspierają szkołę,
 • gmina jest beneficjentem wielu programów unijnych,
 • uczniowie i rodzice dostrzegają wartość nauki,
 • mała aktywność środowiska,
 • realizowane programy,
 • moda na bezpieczną , zdrową szkołę,
 • uczniowie mają potrzebę dobrego przygotowania do sprawdzianów,
 • zaangażowanie rodziców w życie szkoły, wzbogacenie oferty szkoły, rozszerzenie pomocy pedagogiczno-psychologicznej o bardziej efektywną współpracę z poradnią PP
 • napływ ludności

Zagrożenia:

 • niestabilna polityka oświatowa,
 • niski przyrost naturalny, niż demograficzny,
 • wzrost bezrobocia w ostatnich trzech latach z powodu zamknięcia dwóch zakładów pracy,
 • brak opieki nad dziećmi w godzinach popołudniowych -  samotność dzieci
 • dziedziczenie statusu społecznego, w tym niskiego poziomu wykształcenia,
 • brak informacji o perspektywach kariery po różnych ścieżkach edukacyjnych,

 

 

 • zamknięcie szkoły z powodu małej liczby uczniów

 

 

 

 

 1. PLANY DZIAŁAŃ SZKOŁY – plany operacyjne

 

 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły

 

 1. Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres,
 2. Zadania do realizacji:

 

 1. unowocześnienie  pracowni komputerowej
 2. stworzenie pracowni przyrodniczej
 3. unowocześnienie mediateki
 4. wzbogacenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

2. Drugi obszar: Organizacja pracy szkoły/organizacja i zarządzanie szkołą

 1. zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły w planowanym okresie; zmiany w zakresie zasad zarządzania szkołą czy placówką,
 2. zadania do realizacji:

 

 1.  Wzmacnianie odpowiedzialności pracowników szkoły za podejmowane działania,          w tym wyniki nauczania poprzez merytoryczny nadzór pedagogiczny.

 

 1. Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej.

 

 1. Wypracowanie systemu nagradzania twórczych i aktywnych nauczycieli.

 

 1. Modernizacja infrastruktury placówki.

 

 1. Zbudowanie strategii współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

 1. Wypracowanie systemu działań promocyjnych, zapewniających pozytywny obraz szkoły.

 

 

 1. Opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej.

 

 1.  Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich.

 

3. Trzeci obszar: Dydaktyka oraz poprawa wyników sprawdzianów zewnętrznych

 1. zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia w szkole (można mówić o szkole jako całości lub wybrać sobie tylko wybrane klasy – z najsłabszymi wynikami – bądź w ramach poszczególnych przedmiotów) w planowanym okresie; wyniki egzaminów zewnętrznych,
 2. zadania do realizacji:

 

 1. Sukcesywne  wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstaw programowych z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technik nauczania.
 2. Modernizacja sal lekcyjnych, a w szczególności wyposażenie ich w środki audiowizualne.
 3. Wykorzystywanie innych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym np. „ zielone szkoły”, zajęcia w plenerze, wycieczki dydaktyczne.
 4. Organizacja zajęć w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych z wybranych edukacji np. języków obcych, Wf – u, zajęć technicznych.
 5. Wprowadzenia „Dnia Ucznia”. Jeden dzień w miesiącu np. progresywnie  - jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu uczniowie przygotowują się pod kierunkiem nauczycieli do apeli, zawodów, uczestniczą w kółkach zainteresowań, odbywają konsultacje z nauczycielami lub realizują zblokowane zajęcia
 6. Zachęcanie nauczycieli do wprowadzania innowacji w zakresie nauczania i organizacji zajęć.
 7. Kontynuowanie wymiany młodzieży
 8. Indywidualizacja nauczania.
 9. Wdrożenie w szkole systemu pracy z uczniem zdolnym.

4. Czwarty obszar : Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry niepedagogicznej

 1. zakładane cele w zakresie doskonalenia i rozwoju funkcji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej szkoły w planowanym okresie ; zadania w tym zakresie powinny obejmować zarówno oczekiwania nauczycieli, ale przede wszystkim plany rozwojowe szkoły lub placówki,

 

 

 1. zadania do realizacji:

Stworzenie systemu doskonalenia kadry pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia nauczycieli w wiedzę z zakresu świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pracy z uczniem zdolnym, metody projektu edukacyjnego i oceniania kształtującego.

 

5. Piąty obszar: Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

 1. zakładane cele w zakresie realizacji celów wychowawczych szkoły oraz poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie; poprawy efektywności działań wychowawczych i opiekuńczych zwłaszcza w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę lub placówkę,

 

 1. kryteria sukcesu w planowanym obszarze – po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami,

 

 1. zadania do realizacji:
  • Wypracowanie systemu pomocy psychologiczno –pedagogicznej w zakresie rozpoznawania i zaspakajania specyficznych potrzeb uczniów.

 

 • Przedstawianie na posiedzeniach zarządu organu prowadzącego potrzeb szkoły w zakresie organizacji specjalistycznej pomocy  uczniom.

 

 • Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów.

 

 • Zapewnianie rodzicom uczestnictwa w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki –zachęcanie rodziców do prowadzenia wybranych zajęć, uczestnictwa w debatach, rozstrzyganiu sporów, postępowaniach mediacyjnych.

 

 • Wykorzystywanie  w pracy wychowawczej tradycji szkoły i wielokulturowego otoczenia społecznego.

 

 1. Prowadzenie edukacji regionalnej i wykorzystywanie lokalnej tradycji, obyczajów i zwyczajów w autorskich programach w wybranych edukacjach.

 

6. Szósty obszar: Klimat/atmosfera szkoły lub placówki

 1. zakładane cele w zakresie poprawy klimatu/atmosfery panującej w szkole w planowanym okresie; klimat, czy atmosfera panująca w szkole lub placówce bardzo szeroko rozumiana: zarówno jako relacje panujące między uczniami, między nauczycielami, między uczniami a nauczycielami oraz w każdej możliwej relacji

 

 1. kryteria sukcesu w planowanym obszarze – po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte zgodnie z przyjętymi wyżej założeniami,

 

 1. zadania do realizacji:

Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej  między uczniami, rodzicami i nauczycielami – SZKOŁY WSPÓŁPRACY – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

 

VI. Najważniejsze problemy szkoły

1. Wzbogacenie oferty szkoły.

2. Nawiązanie współpracy z rodzicami i przedsiębiorcami lokalnymi.

3. Powstanie pracowni przyrodniczej, nowej komputerowej, nowoczesnej mediateki.

 

 

Załączniki:

 1. analiza SWOT
 2. wyniki sprawdzianu zewnętrznego z ostatnich dwóch lat,
 3. plany remontów
 4. plany pracy poszczególnych zespołów nauczycielskich
 5. wnioski z nadzoru pedagogicznego z ostatnich dwóch lat.
 6. ankiety
 7. wyniki pracy zespołowej uczniów, nauczycieli i uczniów wypracowane w XI. 2013r

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły powstała we współpracy środowiska szkolnego i została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu ………………………, na spotkaniu z rodzicami w dniu ……………………, na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego w dniu ………………………………… .

 

 

Podpis przedstawicieli Rady Rodziców: ………………………………….

 

Podpis przedstawicieli SU: ………………………………………………..

 

Podpis dyrektora: …………………………………………………………..

 

Podpis przedstawicieli Rady Pedagogicznej:

 

 

 

 

Miejscowość, data: …………………………………………………………

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć