Menu

EGZAMIN

ÓSMOKLASISTY

Informator dla rodziców

 

Certyfikaty 

 

Rok szkolny 2018/2019

Sobota 17.11.2018

Programy, konkursy w roku szkolnym 2017/2018: 

 

 

 

liczba odwiedzin: 810321

Galeria zdjęć

Koncepcja pracy

Publicznego Przedszkola w Podmoklach Wielkich

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W PODMOKLACH WIELKICH
na lata  2013- 2015


MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.
WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

OBSZAR KSZTAŁCENIE
Przedszkole w Podmoklach  stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, na miarę ich potrzeb i możliwości.
Zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: logopedę, oligofrynopedagoga, terapeutę pedagogicznego.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.
Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.
W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów Rada Pedagogiczna podejmuje działania w zakresie: wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji.
Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy.
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego.

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki ( dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów, W.Sherborne,
 • Metodę dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki, Klanza,
 • techniki twórczego myślenia.


Priorytetami w pracy na rok szkolny 2014- 2015 są:

 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci
 • Wspieranie kreatywności dziecka
 • Wdrażanie zasad bezpieczeństwa

Rzetelnie są badane osiągnięcia dzieci w przedszkolu (badania przesiewowe dzieci starszych, obserwacje, wytwory prac dzieci, arkusze obserwacji rozwoju dzieci, prezentacja umiejętności t.j. występy, konkursy, materiały reportażowe t.j. zdjęcia, filmy, kroniki, albumy).
Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.


WYCHOWANIE I OPIEKA
W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie. Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem.
Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.


Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:

 • obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • wymiana doświadczeń ze specjalistami
 • ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy
 • wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień,
 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • zaburzeń psychicznych,
 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli
 • tworzenie zespołów i współpraca nauczycieli


EKOLOGIA I ZDROWIE
Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie.ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
Corocznie jest przygotowywany plan nadzoru pedagogicznego. Wnioski wynikające z tegoż nadzoru służą do podejmowania odpowiednich działań na następny rok szkolny i są podejmowane uchwałą stanowiącą Rady Pedagogicznej
Każdego roku w naszej placówce jest przeprowadzana ewaluacja. W tym celu zostają powołane zespoły do spraw ewaluacji.
PROMOCJA
Informujemy o działalności naszej placówki poprzez:

 • stronę internetową przedszkola, prasę i media,
 • sprawozdania,
 • konkursy, przeglądy, wytwory prac dzieci,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym,WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami.
Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: Spotkanie Wigilijne z Jasełkami, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
Są prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności.
Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy.
Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.
Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem.
Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.
Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
 

Przedszkole wyposażone jest w:

 • 3 sale edukacyjnych dla dzieci
 • pracownię logopedyczną z tablicą interaktywną
 • bezpieczny ogród przedszkolny z urządzeniami do zabaw
 • kuchnię,
 • Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów.
  Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
  Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

  W latach  2014-2015 planowane są następujące działania:
 • nowy plac zabaw
 • malowanie klatki schodowej


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

 

Koncepcja_poprawiona.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
  Podmokle Małe 30
  66-110 Babimost
  woj. lubuskie
 • tel. 68-351-21-52
  fax 68-351-26-43

Galeria zdjęć